Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost

24. Oktober 2022 9.00 - 13.00

Prijave so že odprte!

Evropski zeleni dogovor poziva k 90 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050, zato so ukrepi in posameznih članic Evropske unije, ki spodbujajo kot tudi omogočajo razpoložljivost trajnostnih alternativnih in multimodalnih načinov prevozov, vse bolj strateškega pomena za nadaljnji razvoj. Vključevanje brezimisijskih vozil v obstoječ vozni park, uporaba obnovljivih in nizkoogljičnih goriv ter s tem povezane infrastrukture so le eni izmed korakov potrebni za doseganje tega cilja. Preobrazba avtomobilske industrije z vključevanjem novodobnih tehnologij (vodik, elektrika, lahke zlitine), ki omogočajo bolj trajnosten in krožen razvoj gospodarstva, zahteva tesno sodelovanje med vsemi deležniki vpletenih sektorjev, od vrednostne verige surovinskega sektorja do dobaviteljev avtomobilske industrije, ki oblikujejo in narekujejo poslovne modele v nacionalnem ekosistemu .

Dogodek, ki ga organizira EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija v sodelovanju z Regionalnim centrom Adria (EIT Surovine) in SPIRIT Slovenija bo naslovil ključne izzive in priložnosti (inovativne poslovne modele) za sodelovanje med obema sektorjema (surovine in mobilnost) neposredno vpletenima pri prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Dogodek bo izveden v slovenskem jeziku in bo del programa INNOVEIT 2022.

INNOVEIT 2022 je dogodek umeščen v aktivnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), največjega ekosistema v Evropi katerega cilj je krepiti in podpirati evropsko inovacijsko sfero. Je sestavni del programa Obzorje Evropa, v okviru katerega danes deluje že devet skupnosti znanja in inovacij (KIC), ki se spopadajo z najbolj perečimi izzivi današnjega časa: EIT Podnebne spremembe, EIT Digitalizacija, EIT Hrana, EIT Zdravje, EIT Energija, EIT Proizvodnja, EIT Surovine, EIT Urbana mobilnost ter EIT Kultura in kreativnost. V Sloveniji je močno zastopan tudi RIS program (regionalna inovacijska shema), katerega namen je povečati inovacijski potencial posameznih držav. V Sloveniji je prisotnih sedem od devetih predstavnikov skupnosti znanja in inovacij, za namen povezovanja in izmenjave znanj sektorjev, neposredno vpletenih v prehod na bolj trajnostno mobilnost, pa se pod dogodkom INNOVEIT SLOVENIJA združujejo nacionalni predstavniki EIT Urbana mobilnost (Zavod za gradbeništvo Slovenije), EIT Surovine (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Univerza v Zagrebu - Fakulteta za rudarstvo, geologijo in nafto, Bogatin d.o.o.) ter nacionalna kontaktna točka programa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (SPIRIT Slovenija).

Program

Dogodek bo razdeljen na sledeče segmente, ki bodo izvedeni na hibridni način – kratka predavanja in interaktivna diskusija med strokovnjaki s posameznega področja. Povzetki predavanj bodo vključeni v končni zbornik.


  • 9.00 – 10.00; Naslavljanje finančnih spodbud prehoda na nove oblike trajnostne in pametne mobilnosti, predstavitve EIT, EIT Urbana mobilnost in EIT Surovine

                                         dr. Romana Jordan, Institut Jožef Stefan

                                         dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG / EIT Urbana mobilnost

                                         dr. Mateja Košir, ZAG / EIT Surovine

                                         Alenka Hren, SPIRIT Slovenija

                                         Matjaž Logar, SRIP Pametna mesta in skupnosti

                                       Nina Kovačič, SRIP Krožno gospodarstvo

                                         Rok Ban, SRIP Mobilnost

  • 10.00-10.45; Prihodnost lahkih in inovativnih zlitin v transportni industriji

                                          Luka Bertoncelj, Iskra ISD

                                          dr. Andrej Skumavc, SIJ Acroni

                                          prof. dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

                                          dr. Aleš Hančič, TECOS

  • 11.00-12.00; Je vodik dolgoročna in trajnostna tehnološka rešitev za čisto mobilnost?

                                          prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

                                          prof. dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut

                                          doc. dr. Gregor Dolanc, Institut Jožef Stefan

                                          dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo

                                          dr. Franc Cimerman in Matej Urh, Plinovodi d.o.o.

  • 12.15 – 13.00; Ali lahko zagotovimo zadostno preskrbo s surovinami za prehod na e–mobilnost?

                                          Sara Fink, Porsche Slovenija

                                          prof. dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

                                          dr. Milana Karajić, Magneti Ljubljana

                                          dr. Duška Rokavec, Geološki zavod Slovenije

                                          Boris Šajnović, ISKRA

* Moderator celotnega dogodka bo g. Matej Praprotnik.

* English description: 

The event "Raw material needs to ensure the transition to sustainable and smart mobility", organised by EIT Urban Mobility RIS Hub Slovenia in cooperation with the EIT RawMaterials Regional Center Adria and SPIRIT Slovenia, will be held online on 24.10.2022. The event will address the key challenges and opportunities (innovative business models) for cooperation between the two sectors (raw materials and mobility) directly involved in the transition to more sustainable forms of mobility.

The European Green Deal aims to reduce GHG emissions from transport by 90% by 2050, which is why EU member states are taking steps to promote this target and the availability of sustainable alternative and intermodal transport modes for further strategic development. The integration of zero-emission vehicles into existing fleets, the use of renewable and low-carbon fuels, and associated infrastructure are just some of the necessary steps to achieve this. Transformation of the automotive industry through the adoption of new technologies (hydrogen, electricity, light and innovative alloys) to ensure better economic sustainability and circular development requires close collaboration between all stakeholders in the relevant industries, from the raw materials industry value chain to automotive industry suppliers that shape and determine business models within the national ecosystem.

The event will be held in Slovenian language and will be part of the INNOVEIT 2022 program.

INNOVEIT 2022 is one of the activities of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), the largest ecosystem in Europe whose goal is to strengthen and support the European innovation sphere. It is an integral part of the Horizon Europe programme, with nine Knowledge and Innovation Communities (KICs) tackling the most pressing challenges of today: EIT Climate, EIT Digitalisation, EIT Food, EIT Health, EIT Energy, EIT Manufacturing, EIT Raw Materials, EIT Urban Mobility and EIT Culture and Creativity. The RIS program (regional innovation scheme) is also strongly represented in Slovenia, whereas the purpose of which is to increase the innovation potential of individual countries. Seven of the nine representatives of the KICs are present in Slovenia, however for the purposes of the INNOVEIT 20222 national representatives of EIT Urban Mobility (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute), EIT Raw materials (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Geological Survey Of Slovenia, University of Zagreb - Faculty of Mining, Geology and Petroleum, Bogatin d.o.o.) and the national contact point of the programme of the European Institute for Innovation and Technology (SPIRIT Slovenia) are involved.

The event will be divided into the following segments, which will be conducted in a hybrid way - short lectures and interactive discussions between different experts. Abstracts of individual lectures will be included in the final conference proceedings.

The programme:

  • 9.00 – 10.00; Addressing the financial opportunities of the transition to new forms of sustainable and smart mobility, presentation of EIT, EIT Urban Mobility and EIT Raw Materials

                                         dr. Romana Jordan, Institut Jožef Stefan

                                         dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG / EIT Urbana mobilnost

                                         dr. Mateja Košir, ZAG / EIT Surovine

                                         Alenka Hren, SPIRIT Slovenija

                                         Matjaž Logar, SRIP Pametna mesta in skupnosti

                                         Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo

                                         Rok Ban, SRIP Mobilnost

  • 10.00-10.45; Panel 1: The future of lightweight and innovative alloys in the transport industry

                                          Luka Bertoncelj, Iskra ISD

                                          dr. Andrej Skumavc, SIJ Acroni

                                          dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

                                          dr. Aleš Hančič, TECOS

  • 11.00-12.00; Panel 2: Is hydrogen a long-term and sustainable technological solution for clean mobility?

                                          dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

                                          dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut

                                          dr. Gregor Dolanc, Institut Jožef Stefan

                                          dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo

                                          dr. Franc Cimerman in Matej Urh, Plinovodi d.o.o.

  • 12.15 – 13.00; Panel 3: Can we ensure a sufficient supply of raw materials for the transition to e-mobility?

                                          Sara Fink, Porsche Slovenija

                                          dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

                                          dr. Milana Karajić, Magneti Ljubljana

                                          dr. Duška Rokavec, Geološki zavod Slovenije

                                          Boris Šajnović, ISKRA

*The detailed programme of the event will be published later.

Deli
Pridružite se nam
Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o aktualnem dogajanju!

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem