FUSE challenge 2022 – Citython urbane mobilnosti

21. - 23. Oktober 2022 16.00 - 13.00
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Glavna nagrada: 2.000 EUR + potovanje v Barcelono

Realna izziva mesta Kranj in Ljubljana

Rok za prijavo: 20. 10. 2022 do 15.00.

Dandanes se mesta in z njimi povezana infrastruktura hitro spreminjajo. Mestna središča se za promet zapirajo, predmestja in spalna naselja se širijo, na obrobju mest nastajajo t.i. »park and ride« parkirišča, hkratno pa se vsakodnevno povečuje število kolesarjev v mestnih središčih.

Eden izmed ključnih izzivov in hkrati priložnosti, s katerim se sooča sektor mobilnosti, je hitra urbanizacija nastala kot posledica procesov centralizacije države. Posledično moramo vse hitrejši rasti mestnemu prebivalstvu zagotoviti rešitve mobilnosti: rešitve, ki so pametne, učinkovite, finančno dostopne in prilagodljive.

Ko govorimo o mobilnosti, je pogosta napaka prav ta, da jo enačimo samo s prevozom, logistiko in potovanji.

Glede na naravo mobilnosti, lahko sektor razdelimo v tri glavne pod-sektorje: pretok blaga (področje, ki se nanaša na promet, logistiko, dobavno verigo, skladiščenje, itd.), pretok informacij (področje, ki se nanaša na telekomunikacije, internet, itd.) in pretok ljudi (področje, ki se nanaša na promet, potovanja, telematike, vertikalne in horizontalne premike).

Med težave povezane z urbanizacijo in mobilnostjo spadajo tudi:

  • razpršenost in nepovezanost prevoznikov in transportne infrastrukture,
  • geografska razpršenost poseljenosti prebivalcev in posledično draga infrastruktura,
  • slabo razvit in nepovezan javni potniški promet,
  • pomanjkanje strateških logističnih centrov in podobno.

Rešitve za opredeljene probleme se lahko odražajo tudi na poenotenju in harmonizaciji delovanja prometnih sistemov z uvedbo logističnih centrov kot tudi razvojem novih transportnih tehnologij ter posodobitvijo obstoječih.

Za ekološko prijaznejša in varnejša mesta je potrebno torej najti nove priložnosti, ki bodo temeljile predvsem na konceptu trajnostne in krožne ekonomije.

Imate že zamisel, kako bi reševali težavo mobilnosti v mestih?


FUSE challenge 2022 – Citython urbane mobilnosti  (21.10. – 23.10.2022)

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija, ki ga koordinira Zavod za gradbeništvo Slovenije ter s podporo ekipe projekta FUSE Challenge 2022, organizirata hekaton na temo urbane mobilnosti -  tekmovanje ekip v hackanju rešitev na izzive mobilnosti v Mestni občini Ljubljana in Kranj.

Citython bo sestavljen iz dveh izzivov – izziva Mestne občine Ljubljana in izziva Mestne občine Kranj. Udeleženci dogodka bodo lahko sami izbrali tistega, v katerem se želijo preizkusiti in za katerega želijo razvijati najboljšo možno rešitev.

Dogodek in končne predstavitve rešitev bodo izvedene v angleškem jeziku.


Kakšne izzive bomo reševali?

Izziv Mestne občine Kranj: PREMOSTITEV VIŠINSKE RAZLIKE IN S TEM POVEZOVANJE STAREGA MESTNEGA JEDRA S POTNIŠKIM TERMINALOM TER Z NASELJENIMI OBMOČJI OB NJEM

Razgibanost terena mesta Kranj in lokacije pomembnih prometnih objektov predstavljajo velik izziv, predvsem z vidika opravljanja dnevnih poti tako obiskovalcev, kot dnevnih migrantov, ki migrirajo v in iz Kranja.

Največji izziv za MO Kranj pa je prav gotovo ureditev naprave za premagovanje višinske razlike med železniško postajo in samim središčem mesta, kjer se izvaja glavnina dejavnosti in aktivnosti. Kako premostiti višinske razlike in ustvariti okolje, ki bo zaradi dostopnosti še dodatno privabljal domače in tuje turiste?

Pričakujemo rešitev, ki bo predvsem izboljšala in izpopolnila stanje obstoječega omrežja ter z rešitvijo za premagovanje višinske razlike omogočila nemoteno premagovanje višinske razlike ne-motoriziranem udeležencem v prometu (pešci, kolesarji, gibalno ovirani) med centrom mesta Kranj in železniško postajo. Rešitev bi bistveno pripomogla k revitalizaciji starega mestnega jedra.

Izziv Mestne občine Ljubljana: PROMOCIJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV V LJUBLJANI

V Ljubljani študira nekje od 50.000 do 60.000 študentov, ki s svojimi potovalnimi navadami prav tako prispevajo k prometnim obremenitvam, tudi zaradi pomanjkanja primernih parkirišč in stanovanjske problematike. Obsežnejše študije, ki bi celovito analizirale in obravnavale problematiko mobilnosti študentov ter napotovale k inovativnim rešitvam, ni.

Kako študente v Ljubljani spodbuditi  čim bolj aktivnim oblikam gibanja po mestu? Kako spodbuditi študente, ki se dnevno/tedensko vozijo, da bi v Ljubljano prihajali na najbolj trajnostni način? Kako ozaveščati ciljno skupino mladih k uporabi alternativnih metod prevoza?

Cilj rešitve predstavlja tudi analizo vzrokov, ki študente odvrača od uporabe drugih oblik transporta oz. jih nasprotno spodbuja k uporabi osebnega avtomobila.

Kaj si želimo od udeležencev hekatona?

Želimo si razviti inovativne rešitve, ki bodo v skladu z načeli trajnostne mobilnosti za transport blaga in ljudi v urbanih okoljih, z namenom razbremenitve transportnih mrež in zmanjšanja negativnega onesnaževanja okolja. Udeleženci lahko oblikujejo različne rešitve, pri čemer morajo podati celostno rešitev, vključno z načrtom za reševanje izzivov in akcijskim načrtom za implementacijo.

Zakaj se nam morate pridružiti?

Citython je odlična priložnost za delo na realnem izzivu na temo mobilnosti, kjer boste sodelovali v reševanju resničnih družbenih izzivov, pridobili bogate izkušnje iz prakse in se dodatno aktivirali v družbeno udejstvovanje.

Hekaton nudi možnost širšega povezovanja s partnerji projekta (kjer ni izključeno nadaljnje sodelovanje, ta se celo spodbuja), udeleženci pa nedvomno pridobite tudi ogromno podjetniškega znanja, ki ga boste lahko uporabili v praksi. Nenazadnje, je to tudi izjemna priložnost za mreženje z ostalimi udeleženci.

Prve tri zmagovalne ekipe, ki bodo prepričale komisijo, pa čakajo seveda super nagrade.

Najboljša ekipa bo poleg finančne nagrade dobila tudi potovanje v Barcelono (Španija), na Svetovni kongres mobilnosti – ultimativni globalni dogodek o trajnostni in pametni urbani mobilnosti. Zmagovalna ekipa, bo imela tam priložnost predstaviti svojo zamisel in validirati prototip rešitve na končni predstavitvi pred vodilnimi strokovnjaki iz področja mobilnosti (za letalske karte in nastanitev bo poskrbljeno).


NAGRADE za najboljše rešitve:

1. mesto: 2000 EUR + potovanje v Barcelono

2. mesto: 1000 EUR

3. mesto: 500 EUR


Kdo se lahko prijavi?

Študenti, ki si želijo novih izkušenj! K sodelovanju vabimo študente vseh smeri – 1., 2. in 3. stopnje ter mlade strokovnjake do 30. leta, ki jih zanimajo ideje in rešitve na področju mobilnosti. Prijave so možne z obrazcem, ki ga najdete na dnu strani.

Rok za prijavo: 20. 10. 2022 do 15.00

Pogosta vprašanja – FAQ

Ali se lahko prijavim kot posameznik?
Vsekakor, lahko se prijaviš sam/-a in ti ekipo dodelimo mi. Pridružil/-a se boš določeni skupini, kar je odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev. 

Sestavili smo ekipo dveh (ali več) ljudi – lahko sodelujemo?
Seveda! Lahko sestavite svojo ekipo ali pa med dogodkom v ekipo sprejmete več članov. Toplo priporočamo drugo možnost, saj je tako še bolj zabavno in se lahko rodi še več izjemnih rešitev. Saj veste kako pravijo: več glav, več ve! 
 

Ali moram že imeti kakšno idejo za udeležbo na dogodku? 

Ni nujno. Svojo rešitev boste lahko oblikovali med samim dogodkom ali pa se nanjo, v kolikor imate že zamisel, pripravite že prej. Veliko krat udeleženci imajo že delno ustvarjeno zamisel o določeni rešitvi, v vsakem primeru končno rešitev oblikujete na samem dogodku.
Takrat so prisotni tudi mentorji, strokovnjaki iz področij, ki vas lahko usmerjajo na pravilno pot razmišljanja.
 

Ali moram imeti računalnik?

Praktično bi bilo, da ima vsaka ekipa vsaj en prenosni računalnik, še posebej v nedeljo, ko se bo potrebno pripraviti na zaključno predstavitev (pitch).


*** English version:

FUSE challenge 2022 – Citython of urban mobility

Date: 21.10. (16.00) - 23.10.2022 (13.00)

Location: Faculty of Economics, University of Ljubljana 

Nowadays, cities and their associated infrastructure are rapidly changing. City centres are progressively closed to traffic, suburbs are expanding, around the city limits we can find a growing number of "park and ride" parking lots and the number of cyclists in towns is increasing every day.

One of the key challenges and at the same time opportunities, facing the mobility sector, is the rapid urbanization that has arisen as a result of the country's centralization processes. Because of it, we need to provide mobility solutions to the ever-faster growing urban population: solutions that are smart, efficient, affordable and flexible.

When we talk about mobility, a common mistake is to equate it only with transport, logistics and travel.

Depending on the nature of mobility, the sector can be divided into three main sub-sectors: the flow of goods (this area refers to transport, logistics, supply chain, warehousing, etc.), the flow of information (this area refers to telecommunications, internet, etc.) and the flow of people (this refers to traffic, travel, telematics, vertical and horizontal movements - e.g., escalators).

Research conducted in the last years has shown that in Slovenia we still have some weaknesses in the field of mobility and road-traffic infrastructure. On the other hand, though, it has shown there is quite some opportunity for improvement.

Among the problems of urbanization and mobility, the following were highlighted in particular:

  • dispersion and disconnection of carriers and disconnection of different types of transport infrastructure,
  • geographical dispersion of population and consequently expensive infrastructure,
  • poorly developed and disconnected public passenger transport,
  • lack of strategic logistics centres and similar.

Solutions to the identified problems can also be reflected in the unification and harmonization of the operation of transport systems through the introduction of logistics centres, as well as the development of new transport technologies and the modernization of existing ones.

For more ecologically friendly and safer cities, it is therefore necessary to find new opportunities that will be based mainly on the concept of sustainability and circular economy.

How to solve the problem of mobility in the cities?

FUSE challenge 2022 – Citython of urban mobility (21.10. – 23.10.2022)

The Faculty of Economics of the University of Ljubljana and the EIT Urban Mobility RIS Hub Slovenia, coordinated by the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG), together with the support of the FUSE Challenge 2022 project team, are organizing a hackathon on the topic of urban mobility – a team competition in hacking solutions to mobility challenges in the cities of Ljubljana and Kranj.

The Citython will consist of two challenges – one challenge of the Municipality of Ljubljana and the other of the Municipality of Kranj. Participants will be able to choose the preferred challenge for which they want to develop the best possible solution at the event.

The hackathon and the presentations (pitch) will be held in English.


What challenges will we solve?

The challenge of the City of Kranj will relate to the topic of the flow of people in overcoming height differences, while the challenge of the City of Ljubljana will deal with promotion solutions for the sustainable mobility options among students in Ljubljana.

What are we looking for in the Citython?

We want to develop innovative solutions that will comply with the principles of sustainable mobility for the transport of goods and people in urban environments, with the aim of relieving the burden on transport networks and reducing negative environmental pollution. Participants can design different solutions, but must provide a holistic solution, including a plan to solve the challenges and an action plan for implementation.

Why should you join us?

Citython is a great opportunity to work on a real challenge on the topic of mobility, where you will participate in an active experience simulating the process from idea to solution. You will therefore try yourself at solving real social challenges, gain rich practical experience and become additionally active in social engagement.

The hackathon offers the possibility to connect with project partners (where further cooperation is not excluded, it is even encouraged), and the participants undoubtedly gain a lot of entrepreneurial knowledge that you will be able to use in practice.

Last but not least, it is a great opportunity to widen your network with other participants and make new friends, all of that while also having some fun. 


THE PRIZES for the best teams are:

1st place: 2000 EUR + trip to Barcelona (Spain)

2nd place: 1000 EUR

3rd place: 500 EUR


Who can apply?

All students who want to gain new experiences! We invite students of all fields of studies to participate – undergraduate, postgraduate majors and PhD candidates, as well as young professionals up to the age of 30, who are interested in ideas and solutions in the field of mobility.

Application deadline: Tuesday, 18.10.2022


FAQ

Can I join alone or do I need a team?

Absolutely, you can apply alone and we will assign you with a team at the event. You'll join a group of new people, which is the perfect opportunity to make new friends. 

We formed a team of two (or more) people – can we participate?

Sure! You can form a team of your own, or you can accept in your team other people during the event. We highly recommend the second option, because it’s definitely more fun. Ultimately, more people in your team means more different ideas coming together – and more potential to win. 

Do I need to have an idea of a solution already beforehand?

Not necessarily. You will be able to design your solution during the event itself or, if you already have an idea, prepare for it beforehand. Many times, participants already have a partially created idea about a certain solution – but it is not required. You will formulate the final solution at the event where there will be mentors, experts in the field, who will be able to direct you to the right way of thinking.
 

Do I need to have a computer/laptop?

It would be practical to have at least one laptop per team, especially on Sunday when you’ll need to prepare for your final presentation, the final pitch.

Deli
Pridružite se nam
Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o aktualnem dogajanju!

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem